Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Zverejnenie kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom : „Nadstavba a stavebné úpravy obj. 47/1 DFN, Trieda SNP č. 1, Košice“ na pozemkoch v katastrálnom území Terasa, v areáli Detskej fakultnej nemocnice, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie) podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“
Rozhodnutie podľa § 67 a § 69 stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.