Prejsť na obsah

Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Zverejnenie a Výzva dotknutej verejnosti a osobám na písomné prihlásenie sa za účastníka konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel Košice, s.r.o. - zvýšenie kapacity V. etapy" na základe žiadosti U. S. Steel Košice, s.r.o.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 10.04.2024 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Polyfunkčný objekt Da Vinci.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 25.03.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zámer navrhovanej činnosti: „Výroba zeleného vodíka elektrolýzou vody.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 03.04.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zámer navrhovanej činnosti: „Futbalová akadémia Košice.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 25.03.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zámer navrhovanej činnosti: „Bezpečnostný horák VPP.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 03.04.2024 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Obytný dom na Jakobyho ulici, Košice.“

Predošlá strana
Ďalšia strana