Prejsť na obsah

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“)

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice.

 

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

 

 

  • jedno pracovné miesto odborného garanta KC

 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.10.2019 o 10.00 hod. v priestoroch Komunitného centra, Krčméryho 2, Košice – Luník IX . Pri výberovom konaní sa uchádzači preukážu občianskym preukazom.

 

Záujemcovia o uvedenú  pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice.

Záujemcovia označia obálku „NP KC“  a „NEOTVÁRAŤ“.

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 17.10.2019 do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Ďalšie informácie v prílohe.