Prejsť na obsah

Primátor zákon neporušil, prokuratúra odmietla podnet siedmich starostov

Minuloročná zmena rozpočtu mesta Košice znižujúca podiel mestských častí z výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 1,41 milióna eur bola podľa Krajskej prokuratúry v poriadku. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) o tomto rozhodnutí informoval verejnosť a médiá na dnešnom brífingu, ktorý nasledoval po pondelkovom stretnutí s predsedami poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve. 

Sedem starostov košických mestských častí (Dominik Babušík, Miloš Ihnát, Lenka Kovačevičová, Ladislav Lörinc, Igor Petrovčík, Anna Súkeníková, Marcel Vrchota) podalo 23. januára na Krajskej prokuratúre v Košiciach podnet na preskúmanie zákonnosti postupu mesta zastúpeného primátorom, v súvislosti so znížením výšky podielových daní, ktoré im kvôli zhoršenej finančnej situácii mesta boli vyplatené za rok 2023.    

Tvrdili, že magistrát vyzvalo k doplateniu podielových daní svojim uznesením aj mestské zastupiteľstvo. Starostovia zároveň prokuratúru žiadali, aby preverila, či týmto krokom nedošlo z jeho strany k spáchaniu niektorých trestných činov.

„Prokurátorský dozor sa týka porušovania zákonnosti. Zohľadniac vyššie uvedené skutočnosti vaše podnety v zmysly zákona o prokuratúre odkladám,“ informovala mesto Košice vo svojom upovedomení o vybavení podnetu starostov prokurátorka Krajskej prokuratúry v Košiciach.

Primátor v reakcii na rozhodnutie krajskej prokuratúry zdôraznil, že zmenu programového rozpočtu mesta v decembri minulého roka, ktorú napadli starostovia mestských častí, urobil po dohode s právnikmi a odbornými zamestnancami magistrátu mesta Košice a zohľadnili pri tom všetky relevantné okolnosti. Výnos z podielových daní v roku 2023 bol pre mesto o 3,22 milióna eur nižší oproti predpokladu, z ktorého vychádzal návrh rozpočtu.

Takisto pripomenul, že mesto Košice ako jediná samospráva na Slovensku nedostala peniaze z programu Fast care, ktoré boli vyčlenené na pomoc mestám a obciam, ktoré sa starali o utečencov z Ukrajiny. Celá suma vo výške 6,6 milióna eur išla na rozdiel od Bratislavy priamo jednotlivým mestským častiam.

Nevyplatenie peňazí bolo podľa primátora hospodárne a efektívne

Nevyplatenie peňazí mestským častiam bol podľa neho hospodárny a efektívny krok. Nebolo ním ohrozené ani fungovanie mestských častí, ktoré boli oproti predpokladom pri zostavovaní rozpočtu v pluse o takmer 5,2 milióna eur.

"Som veľmi rád, že nám dala Krajská prokuratúra za pravdu. Rozhodnutie nevyplatenia časti peňazí pre mestské časti nebolo jednoduché. Vo finančnej tiesni, akú sme mali koncom roka, sme však nemali na výber. Mrzí ma, že menšia časť starostov mestských častí z toho urobila politickú tému a zbytočne traumatizovali obyvateľov. Už dlhodobo hovorím o tom, že majú neustále väčšie požiadavky a postupne odsávajú stále väčšiu časť mestských peňazí. Aby by sme to spočítali, mestské časti si za uplynulé mesiace prilepšili na úkor mesta o vyše 11,9 milióna eur. Aj kvôli tomu máme aj v súčasnosti, problém zostaviť rozpočet. Ak chceme, aby mesto fungovalo lepšie, bude musieť skupina starostov zo svojich čoraz väčších finančných požiadaviek ustúpiť," skonštatoval primátor.

Prokurátorka dopĺňa, že oprávnenie dané primátorovi zastupiteľstvom mu umožňovalo čo do rozsahu vykonať starostami napádané rozpočtové opatrenie podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. "Rovnako nezistila pochybenia ani v súvislosti so zmenami rozpočtu spojených so znížením podielových daní mestským častiam. Spornými nie sú ani zmeny, ktoré sa týkali zníženia bankového úveru o povolenú sumu.“

Vysvetlila, že zo žiadneho ustanovenia zákona o meste Košice alebo ďalších zákonov týkajúcich sa financovania samospráv nevyplýva pre mesto povinnosť vyplácať určitú časť podielových daní každý mesiac. „Podstatné je, že primátor zmeny v tomto smere schválil do konca kalendárneho roka, keď 21.12. znížil celkovú výšku podielových daní pre mestské časti a v nadväznosti na to tie nanovo prerozdelil.“

L. Gurbáľová: Sme pripravená rokovať a priniesť rozumné a múdre riešenia

Predsedníčka poslaneckého klubu Spolupráca pre Košice a viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) sa pozastavila nad niektorými statusmi Košického klubu k tejto téme. Vyhlásila, že nesúhlasia s politikou niektorých starostov, ktorí sa zároveň ako mestskí poslanci snažia v mestskom zastupiteľstve zvýhodňovať obyvateľov len svojich mestských častí a hľadia len na ich potreby.

"Za naše presvedčenie, že primátor v danej záležitosti konal pod vplyvom mnohých nepriaznivých okolností a nemohol konať inak, sme boli označení za pusipajtášov, podržťašky, kumpánov. Označenia z ich úst na našu adresu, že sme zradcovia a klamári, sú neprislúchajúce a neadekvátne. A dnes to navyše potvrdzuje aj Upovedomenie Krajskej prokuratúry Košice. Sme pripravení rokovať, diskutovať, hľadať a prijímať závery, ktoré Košiciam pomôžu zvládnuť veľkú ekonomickú krízu a ktoré prinesú rozumné a múdre riešenia v prospech všetkých obyvateľov mesta," povedala.

Poslanci sa 22. marca majú zísť na mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva

Mesto bude podľa primátora aj naďalej chrániť svoje hospodárske, ekonomické a investičné záujmy. Z tohto dôvodu zvoláva na piatok 22. marca mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva. V jeho programe má byť Informácia k vyplateniu podielových daní mestským častiam v roku 2023 a návrh na zrušenie dvoch uznesení z februárového rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré sa týkali práve navýšenia podielových daní mestských častiam.

Požiadavky, aby bola suma 1 411 100 eur, o ktorú bol podiel z výnosu dane z príjmov fyzických osôb v aktualizovanom rozpočte mesta Košice nižší oproti jeho pôvodnému zneniu) zapracovaná do rozpočtu mesta Košice na rok 2024, sú v rozpore so súčasným znením Štatútu mesta Košice. Ustanovenie § 41b Štatútu presne určuje výšku podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktorú je mesto Košice v rámci každého kalendárneho mesiaca roku 2024 oprávnené a aj povinné jednotlivým mestským častiam poukázať. Všetky požiadavky nad rámec uvedenej presne určiteľnej výšky sú v rozpore s týmto ustanovením.

„Vzhľadom na vyššie uvedené stanovisko prokuratúry a berúc na zreteľ v súčasnosti platný Štatút mesta Košice stanovujúci presný vzorec prerozdelenia podielu mesta z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti, je potrebné resp. vhodné zrušiť všetky doteraz schválené uznesenia zastupiteľstva týkajúcich sa finančných vzťahov medzi mestom a mestskými časťami, čo by zároveň prispelo k reálnemu zostaveniu rozpočtu na rok 2024,“ uviedol.