Prejsť na obsah

Projekt OwnYourSECAP – Priblíženie sa miestnych a regionálnych samospráv k vypracovaniu vlastného SECAPu

NÁZOV PROJEKTU „OwnYourSECAP – Priblíženie sa miestnych a regionálnych samospráv k vypracovaniu vlastného SECAPu“

LOGO PROGRAMU

       

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom programu LIFE pre oblasť životného prostredia a ochrany klímy

MIESTO REALIZÁCIE   Košice
CELKOVÉ NÁKLADY   0 €
VÝŠKA NFP   0 €

PROGRAM Program Európskej Komisie: Life
NEFINANČNÝ PARTNER   Mesto Košice
SÍDLO PARTNERA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je pomáhať mestám a obciam pri tvorbe a/alebo aktualizácii ich klimaticko-energetických plánov (SECAP). Pomáhať mestám a obciam pri implementácii opatrení navrhnutých v ich klimaticko-energetických plánoch. Podporovať zavádzanie inovatívnych procesov so zameraním na začlenenie problematiky klímy do rozpočtov mesta a využitím prístupu „design thinking“ s priamym zapojením rôznych zainteresovaných strán.

OPIS PROJEKTU
Cieľom projektu je organizovanie spoločných workshopov na témy klimaticko-energetickej udržateľnosti, podpora pri hľadaní vhodných partnerov a zvyšovanie miestnych kapacít v oblasti energetickému manažmentu, znižovanie emisií a prispôsobovanie sa klimatickej zmene.

AKTIVITY PROJEKTU
• Účasť na projektových aktivitách (webináre, konferencie, peer-to-peer stretnutia),
• Výber a implementácia opatrení,
• Poskytovanie informácií,

VÝSTUPY PROJEKTU
Projekt OwnYourSECAP predstavuje nový spôsob, ako podporiť obce v boji proti klimatickej zmene a energetickej chudobe, a zabezpečiť udržateľný rozvoj na svojom území.

ZAČIATOK REALIZÁCIE    09/2022
UKONČENIE REALIZÁCIE    08/2025
TYP PROJEKTU    Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE    V realizácii

LINK NA PROJEKT:   www.ownyoursecap.eu/sk/ 

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát strategického rozvoja/