Prejsť na obsah

V Košiciach pokračuje jarná deratizácia, potrvá do konca apríla

V Košiciach sa 18. marca začalo s celoplošnou jarnou deratizáciou verejných priestranstiev. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nariadil na celom území mesta až do 30. apríla 2024 celoplošnú deratizáciu a reguláciu živočíšnych škodcov. 

Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta v objektoch, ktoré majú v správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. 

Potvrdenie o vykonaní deratizácie je potrebné poslať košickému RÚVZ ako príslušnému správnemu orgánu najneskôr do 31. mája 2024 a je potrebné ho uchovať po dobu troch mesiacov.

Riaditeľka košického RÚVZ Zuzana Dietzová v rozhodnutí uviedla, že potkany a myši sa považujú za významných prenášačov rôznych prenosných ochorení u ľudí a zvierat, čo môže byť príčinou ohrozenia verejného  zdravia. Ako ďalej uvádza, jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na tento účel.

Povinnosť sa vzťahuje na fyzické osoby a podnikateľov

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia – budú deratizáciu prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov zabezpečovať v ich alebo nimi užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie. Týka sa to aj školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládkach odpadov. Potvrdenie o vykonaní deratizácie uchovať po dobu troch mesiacov.

Fyzické osoby tak ju majú v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat zabezpečiť takto: prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov alebo svojpomocne, spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, a potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý, uchovať po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.