Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov troch základných škôl v Košiciach

PRIMÁTOR  MESTA  KOŠICE
podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
vyhlasuje výberové konanie
 
na funkcie riaditeľov základných škôl v Košiciach:
 
1. ZŠ Postupimská 37, Košice
2. ZŠ Požiarnická 3, Košice
3. ZŠ Starozagorská 8, Košice
 
Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé ZŠ sa nachádzajú v prílohách
 
Termín podania prihlášky: 21. 06. 2019
 
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať do uvedeného termínu na adresu:
 
Magistrát mesta Košice
Oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
 
v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom „VK  + príslušná škola -   NEOTVÁRAŤ“.
 
Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na  úrad. Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania zaradené. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
 
Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
Košice  27.5.2019
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/