Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu : Komunitný sociálny pracovník na zastupovanie počas RD

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:

Komunitný sociálny pracovník na zastupovanie počas RD
Výkon práce je v Komunitnom centre Lunik IX a v osadách na území mesta Košice

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské I. stupňa - prednostne v odbore sociálna práca alebo príbuzné humanitné zameranie

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme,
- motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín,
- prax v sociálnej oblasti výhodou,
- samostatnosť, empatia, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, práca v teréne,
- organizačné a komunikačné schopnosti.

Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 634,50 €.
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť: - osobný dotazník v prílohe,
- profesionálny životopis, - overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- žiadosť o výpis z registra trestov v prílohe. Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do 27.09.2019

na adresu: Mesto Košice
Referát personalistiky Tr. SNP 48/A 040 11 Košice

Na obálku uviesť „ Výberové konanie – MMK – komunitný sociálny pracovník - neotvárať“.

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.


Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice