Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Náčelník mestskej polície mesta Košice

PRIMÁTOR  MESTA  KOŠICE
vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:
 
NÁČELNÍK  MESTSKEJ  POLÍCIE  MESTA  KOŠICE
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
Za odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa považuje aj doklad o skončenom vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostná služba.  
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • znalosti v oblasti ekonomiky a práva,
 • znalosť právnych noriem – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, č. 401/1990 Zb. o meste Košice, č. 564/1991 Zb., o obecnej polícii, č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a znalosť legislatívy v oblasti cestnej premávky,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, odolnosť voči stresu a kultivované vystupovanie,
 • minimálne 10 rokov odbornej praxe v zložkách obecnej polície, resp. štátnej polície - odbor poriadková polícia,
 • minimálne 7 rokov riadiacej praxe,
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • zbrojný preukaz.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda:  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo  verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  2000 €.
 
K  zaradeniu do výberového konania je potrebné zaslať:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 • profesionálny životopis,
 • overenú fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní a osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 • potvrdenie o odbornej a riadiacej praxi,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej funkcie nie staršie ako 1 mesiac,
 • písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja mestskej polície v rozsahu 1-2 strán/A4,
 • overenú fotokópiu zbrojného preukazu a vodičského preukazu,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia životopisu v prípade postupu uchádzača do verejného vypočutia (v prílohe).    
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením
 
„VK – MPmK - neotvárať" v termíne do 08.11.2019
 
na adresu:
              Mesto Košice
              Referát personalistiky           
              Tr. SNP 48/A
              040 11  Košice
  
 Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady,  kritéria a požiadavky alebo  nedoručia v termíne požadované doklady.
 O termíne a mieste uskutočnenia výberového konania budú uchádzači informovaní e-mailom.
 
 
Priebeh výberového konania:
 1. Sumarizácia prihlášok a vyhodnotenie podkladov od uchádzačov.
 2. Osobný pohovor s uchádzačmi, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky, neverejné vypočutie vybraných uchádzačov pred výberovou komisiou a následne verejné vypočutie max. 2 najvhodnejších uchádzačov.
 1. Neverejná prezentácia a vypočutie uchádzačov - prezentácia koncepcie (do 15 minút) a zodpovedanie otázok kladených členmi komisie (do 30 minút).
 1. Verejná prezentácia a vypočutie uchádzačov - prezentácia koncepcie (do 15 minút), zodpovedanie otázok kladených členmi komisie (do 10 minút) a zodpovedanie otázok kladených verejnosťou (do 20  minút).  
     Miesto konania: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice.
 1. Vyhodnotenie neverejného a verejného vypočutia a určenie poradia uchádzačov, na základe ktorého výberová komisia  odporučí  primátorovi mesta Košice vhodného uchádzača na príslušnú pozíciu. Konečné poradie uchádzačov bude výsledkom bodového hodnotenia jednotlivých uchádzačov členmi komisie.
 1. Zverejnenie najvhodnejšieho uchádzača odporúčaného výberovou komisiou.
 2. Primátor mesta Košice v prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom výberovej komisie má možnosť vypísať nové výberové konanie.
 1. Náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva mestské zastupiteľstvo.
 2. Predpokladaný nástup do funkcie: od 01.01.2020
 
Časový harmonogram výberového konania je zverejnený na www.kosice.sk od 12.11.2019
 

Organizácia

Zverejnenie požiadaviek

Uzávierka prihlášok

Pozvánka na osobný pohovor a diagnostikovanie

Diagnostikovanie Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01 Košice

Osobný pohovor

Doručenie koncepcie uchádzačom elektronickou formou

Neverejné vypočutie (od 10.00 hod)

Verejné vypočutie (od 14.00 hod)

Zverejnenie výsledkov

Menovanie do funkcie

Mesto Košice
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

 

17.10.2019

 

8.11.2019

 

12.11.2019

 

14.11.2019
od 8.00 hod.

 

15.11.2019
od 8.00 hod.

 

do 20.11.2019

 

22.11.2019

 

do 26.11.2019

 

od 1.1.2019

  

Link na Organizačný poriadok a organizačnú štruktúru Mestskej polície mesta Košice:
https://static.kosice.sk/s/833f52ca3582a02db88d4253b76
https://static.kosice.sk/s/00d96a6f89bf18f1caad1c2
 
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                            
                                                                          
Zverejnené na www.kosice.sk  a www.profesia.sk .  
Kontaktná osoba: Ing. Bc. Ľubov Platková, tel. 055/6419129.
 
 
       
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice