Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: právnik

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:

PRÁVNIK
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
-  vysokoškolské II. stupňa - právnická fakulta.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosti práva v oblasti samosprávy,
 • minimálne 1 rok praxe v odbore,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,,
 • zmysel pre presnosť, dôslednosť a samostatnosť pri výkone práce,
 • flexibilita a odolnosť voči stresu,
 • komunikačné schopností,
 • vodičský preukaz skupiny B.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  729  €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk)  Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 22.11.2019
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ VK - právo -   neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                             
 
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice