Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu právnik na zastupovanie počas PN

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:
 
PRÁVNIK na zastupovanie počas PN 
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

-  vysokoškolské II. stupňa  - právnická fakulta.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
-  spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z.
-  minimálne 1 rok praxe v odbore
-  samostatnosť, flexibilita
-  komunikačné schopnosti
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  838,50 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
-  osobný dotazník  (víď. príloha)
-  potvrdenie o praxi
-  profesionálny životopis
-  overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
-  žiadosť o výpis z registra trestov (víď. príloha). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do  12.7.2019
 
na adresu:
 
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie – MMK – právo -  neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                            
 
 
                                                                                                              
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice