Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Referent pre tvorbu a implementáciu projektov na zastupovanie počas RD (cyklokoordinátor)

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:
 
Referent pre tvorbu a implementáciu projektov na zastupovanie počas RD (cyklokoordinátor)
Predĺženie termínu výberového konania do 22.10.2019.
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

-  vysokoškolské II. stupňa 
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
-  spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo                      
   verejnom  záujme,
-  znalosti v oblasti  cyklodopravy, príprava podkladov pre spracovanie  dopravno – stavebných štúdií a projektových          
   dokumentácií,
-  minimálne 1 rok odbornej praxe v oblasti tvorby projektov,
-  aktívna znalosť anglického jazyka,
-  organizačné a komunikačné schopnosti.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  850 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
-  osobný dotazník  v prílohe,
-  profesionálny životopis,
-  overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
-  potvrdenie o odbornej praxi min. 1 rok
-  žiadosť o výpis z registra trestov v prílohe. Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do  22.10.2019
na adresu:
 
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie – MMK – Referent pre tvorbu a implementáciu projektov-  neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                            
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice