Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE URBANIZMUS / ARCHITEKTÚRU

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme na Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE URBANIZMUS / ARCHITEKTÚRU
 
Pridajte sa k nám!
Budete sa podieľať na rozvoji a plánovaní budúcnosti Košíc, druhého najväčšieho mesta Slovenskej republiky, presadzovať celomestské vízie a realizovať konkrétne projekty.
V našom tíme budete pracovať s kolegami z rôznych profesií. Vďaka tomu zdieľame skúsenosti, inšpirujeme sa jeden od druhého a podporíme váš profesijný rast odborným celoživotným vzdelávaním.
Sme duchom mladý a neformálny tím. Radi spolu pracujeme a tiež podnikáme spoločné akcie. Našou prácou síce žijeme, ale tiež vieme, že je dôležité oddychovať.
Spoločne tvoríme Košice a práca u nás nie je rutina.
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na architektúru alebo urbanizmus.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosti v oblasti architektúry, urbanizmu a stavebníctva všeobecne, resp. má aktívny záujem o túto problematiku (príprava podkladov pre spracovanie architektonických štúdií a projektových dokumentácií),
 • základná znalosť právnych a technických noriem súvisiacich s náplňou práce,
 • znalosť práce na PC, s kancelárskym balíkom MS Office,
 • znalosť práce s Adobe Photoshop, CAD a GIS softvérom výhodou,
 • analytické a koncepčné myslenie,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
 • samostatnosť, flexibilita a odolnosť voči stresu,
 • aktívna znalosť anglického jazyka, príp. nemeckého jazyka,
 • prax v odbore výhodou.
 
Pracovná náplň
 • príprava a správa koncepčných materiálov v oblasti architektúry a urbanizmu,
 • príprava projektov (napr. verejných priestorov),
 • kontrola projektov a ich súladu s územným plánom a koncepciami mesta,
 • kontrolovanie dodržiavania interných smerníc, technických noriem, technických predpisov a právnych predpisov,
 • príprava podkladov pre verejné obstarávania a zmluvy,
 • ostatné úlohy vyplývajúce z danej pracovnej pozície.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 200 €.
 
Benefity:
 • možnosť ďalšieho jazykového a odborného vzdelávania formou školení, kurzov a seminárov, vrátane zahraničných konferencií,
 • práca v stabilnej organizácii,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • týždenný pracovný čas zvýhodnený v porovnaní so Zákonníkom práce,
 • pružný pracovný čas,
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 26.07.2023.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – referent pre urbanizmus/architektúru - neotvárať“.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa. 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/