Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: VEDÚCI REFERÁTU ARCHÍV MESTA KOŠICE

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
VEDÚCI REFERÁTU ARCHÍV  MESTA  KOŠICE
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na archívnictvo, históriu alebo príbuzný odbor.
 
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosť právnych noriem:
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice,
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
 • vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach,
 • odborná prax v oblasti archivácie a registratúry,
 • minimálne 5 rokov praxe v riadiacej pozícii,
 • znalosť anglického, maďarského alebo latinského jazyka výhodou,
 • riadiace, organizačné, komunikačné schopnosti, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
 • svedomitosť a spoľahlivosť, kultivované vystupovanie a odolnosť voči stresu.
 
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 2 000 €.
 
 
Benefity:
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier),
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
 • možnosť reprezentovať mesto na medzinárodnej úrovni.
 
 
Náplň práce
Popis vykonávaných činnosti je uvedený v Organizačnom poriadku Magistrátu mesta Košice.
Link: https://www.kosice.sk/mesto/referat-archiv-mesta-kosice 

 
K  zaradeniu do výberového konania je potrebné zaslať:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • osobný dotazník (v prílohe a na kosice.sk), 
 • profesionálny životopis,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o riadiacej praxi,
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť do výberového konania je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením
 
„VK – Vedúci referátu AMK - neotvárať"
 
v termíne do:  28.08.2023.
 
 na adresu:
 
              Mesto Košice
              Referát personalistiky               
              Tr. SNP 48/A
              040 11  Košice
 
Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na výberové konanie uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady, kritéria a požiadavky alebo  nedoručia v termíne alebo vyššie uvedeným spôsobom požadované doklady.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/