Prejsť na obsah

Formuláre a tlačivá

Miestne dane

 

 

Miestne poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

 

 

Doprava a komunikácie

 

 

Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice

 

 

Správa majetku mesta

 

 

Výstavba, životné prostredie a oddelenie hlavného architekta mesta Košice

 

 

Sociálna oblasť

 

Správa registratúry

 

Šport

 

Zhromažďovacie právo

 

Povinné informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.

 

Sťažnosti a petície

 

Poskytovanie dotácií