Prejsť na obsah

Prístup k archívnym dokumentom

Kniha novoprijatych občanov

Prístup k archívnym dokumentom

Verejnosť má právo na prístup k archívnym dokumentom uloženým v archíve, ak to zákon neustanovuje inak. Prístup je umožnený vyhotovovaním rešerší, odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom a verejným vystavovaním archívnych dokumentov. Uskutočňuje sa na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Rešerše a správne informácie (odpisy, výpisy, potvrdenia a kópie) z archívnych dokumentov sa vydávajú a spoplatňujú žiadateľom na základe platných noriem a cenníkov.

Štúdium v archíve upravuje bádateľský poriadok. Bádateľom je k dispozícii študovňa archívu s kapacitou 12 miest v budove na Kováčskej ul. č. 20. Archív nepredkladá na štúdium originál dokumentu do r. 1526, nepredkladá ani archívne materiály, pri štúdiu ktorých by mohlo dôjsť k ich poškodeniu alebo zničeniu.

Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom má archív právo uskutočniť, ak by tým bola ohrozená bezpečnosť štátu, ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb, ak by hrozilo poškodenie archívnych dokumentov, ak bádateľ hrubo porušil bádateľský poriadok a ak to určujú podmienky, za ktorých boli dokumenty uložené v archíve. Obmedziť prístup môže archív aj k tým dokumentom, ktoré ešte nie sú sprístupnené odbornou archívnou pomôckou. Prístup k osobným údajom je možný až po uplynutí 90 rokov od vzniku záznamu, alebo po predložení písomného súhlasu s osvedčeným podpisom fyzickej osoby, o ktorej osobné údaje ide, alebo jeho zákonného zástupcu, ak fyzická osoba nežije.

Vystavovanie archívnych dokumentov umožňuje archív len výnimočne na základe zmluvy. Vystavovateľ musí dokumenty poistiť.


 


Zdroj: Archív mesta Košice